Tandartspraktijk Hidding Cereslaan 2J, 5384 VT Heesch Bereikbaar via 0412-457222

Privacyverklaring

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Hidding streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Jouw patiëntendossier
Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij jouw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat basisgegevens zoals; Persoonsgegevens (NAW gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer);
Aantekeningen over jouw gezondheidstoestand;
Aantekeningen over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
De naam jouw zorgverzekeraar.

De gegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het inplannen van een afspraak;
Het aanmaken en bijhouden van jouw patiëntendossier;
Het uitvoeren van een behandeling;
Het bijhouden van door je aangegeven voorkeuren;
Het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteitsbewaking van de zorg;
Het doorverwijzen naar een specialist;
Het behandelen van klachten;
Het uitvoeren van overige, door je gevraagde, diensten.
Het generen van statistieken
Het personeelsonderwijs
Intercollegiale toetsing en teamoverleg
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen je en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien je daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen je en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van jouw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op jouw verzoek over aan de nieuwe tandarts of aan uzelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is

Onze website
Door het gebruiken van onderstaande formulieren op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter.

Aanmelden Afspraak maken Vraag stellen Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Al jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Verwijzingen naar websites van derden
Om je van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen (hyperlinks) opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Beveiligingsmaatregelen
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij onze website beveiligd met een slotje. Dit betekent dat jouw gegevens, die je verstuurd via het contactformulier, versleuteld naar ons worden verstuurd. Verder wordt er binnen de praktijk ook een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Toegang tot jouw dossier
De gegevens in jouw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Jouw gegevens mogen gebruikt worden voor diagnostiek, behandeling en nazorg. Omdat je instemt met een behandeling bij het team van Tandartspraktijk Hidding gaan wij er vanuit dat je ook akkoord gaat met de onderlinge uitwisseling van gegevens aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling, mocht dat nodig zijn. Daarnaast kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor onderwijs, statistiek, kwaliteitsverbeteringen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Als jouw gegevens herleidbaar zijn naar je als persoon, dan zullen wij je om toestemming vragen en kunt je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Anonieme gegevens mogen gebruikt worden zonder jouw toestemming. Persoonsgegevens mogen alleen in opdracht van de directie gebruikt worden: ook hier zijn er zorgvuldigheidseisen van toepassing. Binnen onze praktijk zal dit uitsluitend gebeuren met als doel kwaliteitsverbeteringen. Tot slot is het in uitzonderlijke gevallen wettelijk voorgeschreven dat we jouw persoonlijke gegevens aan externen verstrekken. Dit zijn uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld na overlijden of in geval van rampen voor bijvoorbeeld identificatie.

Inzage, aanpassing of vernietiging
Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft je recht op inzage en op een afschrift van jouw dossier. Daarnaast heeft je ook recht op rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kunt je ons verzoeken om jouw gegevens aan je of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Tevens staat het je vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien jouw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. Als je vindt dat jouw gegevens aangepast moeten worden dan kunt je een verzoek indienen om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Daarnaast kunt je ook een verzoek indienen om jouw gegevens (deels) te laten vernietigen. Dit is alleen mogelijk als de gegevens geen aanmerkelijk belang hebben voor iemand anders dan je zelf. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@tandartsheeren.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen 4 weken honoreren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kunt je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt je hiervoor contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Tandartspraktijk Hidding

Gezondheidscentrum Ceres
Cereslaan 2J
5384 VT Heesch

Bel voor een afspraak 0412 457222
Meld je aan als nieuwe patiënt

We zijn nu dicht

Openingstijden voor week 24 (10 - 14 jun):
maandag
08:00 - 17:00 uur
dinsdag
08:00 - 17:00 uur
woensdag
08:00 - 17:00 uur
donderdag
08:00 - 17:00 uur
vrijdag
08:00 - 12:00 uur

Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden kun je contact opnemen met De Mondzorg Poli ‘s-Hertogenbosch Telefoonnummer 073-303 75 20